Informacija pareiškėjams


 Svarbu!

  • Informuojame, kad 2017/2018 mokslo metais pagal programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ produktai bus tiekiami nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.
  • Patvirtintas 2016/2017 mokslo metų programos „Pienas vaikams“ lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį pieno gaminiams dalinti – 2,96 Eur, kuris bus taikomas pateiktiems paramos prašymams už 2016 m. gruodį ir vėlesnius mėnesius (pareiškėjui viršijus vienam vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta dalis kompensuojama nebus).
  • Patvirtintas 2016/2017 mokslo metų programos „Pienas vaikams“ lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį pieno gaminiams dalinti – 2,28 Eur, kuris bus taikomas pateiktiems paramos prašymams už 2016 m. rugsėjo ir vėlesnius mėnesius (pareiškėjui viršijus vienam vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta lėšų dalis kompensuojama nebus).
  • Patvirtintas 2016/2017 mokslo metų programos „Pienas vaikams“ populiarinimo priemonėms finansuoti lėšų limitas vienam vaikui per metus – 0,56 Eur.
  • Pareiškėjai, norintys įgyvendinti programos „Pienas vaikams“ populiarinimo priemones, iki kiekvienų metų spalio 1 d. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai turi pateikti programos „Pienas vaikams“ laisvos formos populiarinimo planą einamiesiems mokslo metams (reikalavimai aprašyti rekomendacijose).
  • Parama už pieno ir pieno gaminiu suvartojimą rekomendacijos

Dėl profesinių mokyklų dalyvavimo Pienas vaikams programoje

Informuojame, kad yra gautas Žemės ūkio ministerijos paaiškinimas dėl profesinių mokyklų dalyvavimo „Pienas vaikams“ programoje.

„2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 657/2008 2 straipsnyje numatyta, kad pagalbos gavėjai gali būti vaikai, reguliariai lankantys šių rūšių švietimo įstaigas: darželius ir (arba) kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, pradines bei vidurines mokyklas. Nacionaliniame teisės akte – 2008 m. rugpjūčio 27 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-478 patvirtintose „Paramos už pieną vaikams administravimo taisyklėse“ atkartota ta pati Europos Komisijos reglamento nuostata, t.y. 2 punkte numatyta, kad parama teikiama už ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo mokyklose suvartotą pieną ir jo gaminius. Švietimo įstatymo 41 straipsnyje yra išvardytos mokyklų grupės ir tipai. Pagal šiame įstatyme įtvirtintą klasifikaciją, profesinės mokyklos nepriskiriamos vidurinės mokyklos tipui, todėl paramos „Pienas vaikams“ schemoje jos dalyvauti negali.“