Skatinimo priemonės žemės ūkio ir maisto sektoriui: kaip pasinaudoti

Maisto ir žemės ūkio sektoriai yra gyvybiškai svarbūs ir laikomi vienais esminių prioritetų visame pasaulyje. Jiems ypatingą dėmesį skirianti Europos Sąjunga (ES) taiko priemones, suteikiančias galimybę gauti finansinę paramą. Viena tokių priemonių – informavimo ir skatinimo programa žemės ūkio ir maisto sektoriui.

Programoje gali dalyvauti reikalavimus atitinkančios žemės ūkio ir maisto gamintojų asociacijos ar organizacijos, kurių nariai norėtų plėsti gamybos apimtis, didinti eksportą ir produkcijos žinomumą ne tik pačioje ES, bet ir už jos ribų. Lietuvoje Informavimo ir skatinimo priemonę administruoja bei dalyvauti skatina VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) . 

ES žemės ūkio ir maisto produktų skatinimo politikos tikslas – padėti ūkininkams ir maisto produktų gamintojams pasinaudoti besiplečiančios ir vis dinamiškesnės pasaulinės žemės ūkio ir maisto produktų rinkos pranašumais. 

„Skatinimo programose dalyvaujantys žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus atstovai gauna finansavimą įvairioms informavimo ir viešinimo veikloms, o tai leidžia pasiekti naujas rinkas, didinti eksportą, užmegzti naudingas verslui pažintis ir visa tai daryti ypač plačiu mastu“, – teigė „Litfood“ direktorius Šarūnas Celiešius. 

Kas yra skatinimo programa ir koks jos tikslas

Skatinimo programa yra nuoseklus viešinimo ir informavimo veiksmų rinkinys, galintis apimti reklamines ar viešųjų ryšių kampanijas spaudos, televizijos, radijo ar interneto priemonėse, o taip pat pardavimų akcijas, dalyvavimą parodose ir mugėse, pristatymų organizavimą bei įvairią kitą viešinimo veiklą. 

„Šiomis kampanijomis siekiama pabrėžti ES žemės ūkio gamybos metodų ypatumus, ypač susijusius su maisto sauga, atsekamumu, autentiškumu, ženklinimu, mitybos ir sveikatos aspektais, gyvūnų gerove, pagarba aplinkai ir tvarumu. Be to programos padeda išryškinti Europos žemės ūkio ir maisto produktų kokybę, produktų ir skonių įvairovę bei tradicijas. Tokiu būdu didinamas ir Europos autentiškų, gilių tradicijų gaminių su kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda žinomumas“, – teigė Š. Celiešius. 

Kas gali dalyvauti programose ir gauti finansavimą

Programų dalyviais gali būti organizacijos, atitinkančios tam tikrus ES reglamentų reikalavimus ir sąlygas. Juos rasite Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio, 1 dalis ir Europos komisijos deleguotame reglamente (ES)2015/1829 1 straipsnis, 1 dalis.

Programų dalyviais gali būti organizacijos, vienijančios įvairiausių žemės ūkio kultūrų, išskyrus tabako, augintojus bei maisto gamintojus. Tinkamų produktų sąraše gali būti alus, šokoladas, duona, makaronai, druska, saldieji kukurūzai ir t.t. Platesnį sąrašą rasite Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 1 priede. 

Svarbu paminėti tai, kad galima dalyvauti paprastosiose arba daugiašalėse programose. Pagrindinis skirtumas tarp jų yra tas, kad paprastosiose programose dalyvauja viena ar kelios organizacijos iš tos pačios valstybės narės, tuo tarpu daugiašalė programa – tai programa, kurioje dalyvauja mažiausiai dvi pasiūlymą teikiančios organizacijos iš mažiausiai dviejų valstybių narių arba viena ar daugiau Europos Sąjungos organizacijų. Pastaraisiais metais ES teikia prioritetą toms programoms, kurios yra įgyvendinamos trečiosiose šalyse.

Kaip ir kada galima pateikti paraiškas

Europos Komisija kiekvienais metais spalio-lapkričio mėnesiais patvirtina ateinančių metų darbo programą, kurioje nustatomi siektini veiklos tikslai, prioritetai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo metodas ir bendra finansavimo plano suma. 

Kvietimą teikti paraiškas Europos Komisija  turėtų paskelbti 2022 m. sausio mėnesį. Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu. Informaciją apie patvirtintą darbo programą bei  paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus pateikta Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos interneto svetinėje bei „Litfood“ interneto svetainėje.