Netrukus startuos kvietimas teikti paraiškas žemės ūkio ir maisto sektoriaus paramos programoms finansuoti

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje Europos Komisija (EK) patvirtina ateinančių metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą. Paskui paskelbia kvietimą teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Artimiausiu metu bus patvirtinta 2023 m. darbo programa, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, o pareiškėjai, atitinkantys tam tikrus reikalavimus, galės teikti paraiškas gauti finansavimui informavimo ir skatinimo programų žemės ūkio ir maisto sektoriuje įgyvendinimui. Paraiškų rengimui ir pateikimui įprastai yra numatomas kelių mėnesių terminas nuo kvietimo paskelbimo.

Kas yra informavimo ir skatinimo programos bei koks jų tikslas

Informavimo ir skatinimo programa yra nuoseklus viešinimo ir informavimo veiksmų rinkinys, galintis apimti: reklamines ar viešųjų ryšių kampanijas spaudos, televizijos, radijo ar interneto priemonėse (portaluose ar socialiniuose tinkluose), taip pat pardavimų akcijas bei veiksmus prekybos vietose, dalyvavimą parodose ir mugėse, verslo susitikimus, pristatymų organizavimą ir įvairią kitą viešinimo bei reklaminę veiklą. Programos trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų. Programos gali būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). 

Šių programų tikslas yra padėti ES ūkininkams ir maisto produktų gamintojams įsitvirtinti besiplečiančioje ir dinamiškoje pasaulinės žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje: užmegzti naudingas verslui pažintis, didinti eksportą, atrasti naujas rinkas. Visa tai galima daryti pasinaudojant ES parama.
 

 

Informavimo ir skatinimo programomis taip pat siekiama pabrėžti ES žemės ūkio gamybos metodų ypatumus, ypač susijusius su maisto sauga, gamybos atsekamumu, autentiškumu, ženklinimu, mitybos ir sveikatos aspektais, gyvūnų gerove, pagarba aplinkai bei tvarumu. Be to, programos padeda išryškinti Europos žemės ūkio ir maisto produktų kokybę, produktų ir skonių įvairovę bei tradicijas. Tokiu būdu didinamas Europos autentiškų, gilių tradicijų gaminių su kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda žinomumas.

Kas gali dalyvauti programose ir gauti finansavimą

Pareiškėjais gali būti organizacijos, vienijančios įvairių žemės ūkio produktų bei maisto gamintojus. Tinkamas žemės ūkio bei maisto produktų, kuriems taikomos programos, sąrašas yra pateiktas  Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 1 priede.  Programos taip pat gali būti skirtos tam tikroms sistemoms puoselėti ir populiarinti, numatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnio 4 dalyje: ekologinei gamybai, kokybės sistemoms, kokybės schemoms, atokiausiems regionams būdingų kokybiškų žemės ūkio produktų grafiniam simboliui. 

Programų dalyviai turi atitikti ES reglamentų reikalavimus ir sąlygas, pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1144/2014 7 straipsnis, 1 dalis ir EK deleguotame reglamente (ES)2015/1829 1 straipsnis, 1 dalis.

Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Paramos gavėjas prie programos įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis. ES finansavimo dalis priklauso nuo programos tipo: įprastai ES finansuoja 70 proc. vidaus rinkoje vykdomų programų tinkamų išlaidų ir 80 proc. trečiosiose šalyse vykdomų programų tinkamų išlaidų.

Paprastosios ir daugiašalės programos

Programos yra skirstomos į paprastąsias (joms numatoma skirti 89 mln. eurų) ir daugiašales (joms numatoma skirti 87,4 mln. eurų). Paprastąsias programas įgyvendina viena ar kelios organizacijos iš tos pačios ES valstybės narės, o daugiašales programas – bent dvi organizacijos iš mažiausiai dviejų ES valstybių narių arba viena ar daugiau ES organizacijų. Paprastųjų ir daugiašalių programų įgyvendinimui yra taikomi skirtingi administravimo modeliai: Lietuvos paramos gavėjų vykdomų paprastųjų programų įgyvendinimą administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Litfood), daugiašalių programų - Europos Komisijos Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA).

Paraiškų teikimas bei informacinė pagalba pareiškėjams

Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Informaciją apie patvirtintą darbo programą bei paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus galima rasti REA interneto svetainėje.  EK, siekdama geriau informuoti potencialius pareiškėjus apie būsimąjį kvietimą teikti paraiškas bei supažindinti juos su 2023 m. darbo programa, 2023 m. vasario 1-2 d. organizuos Infodieną. Litfood taip pat teiks informacinę pagalbą potencialiems pareiškėjams. 

2022 metų kvietimo rezultatai

Štai kaip ES šalių pareiškėjams 2022 metais sekėsi teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programų žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansavimui gauti:  

Programos tipas

Pateikta paraiškų (programų), vnt.

Bus finansuojama programų, vnt.

Finansuojamoms programoms skiriama ES parama, mln. €

Paprastosios

116

55

85,0

Daugiašalės

41

28

67,8