Naujienos

Netrukus bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas

2021 metų gruodžio 15 dieną Europos Komisija patvirtino 2022 metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą, o kitų metų sausį bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Šios programos, kurių trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų, galės būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). Dalyvavimas informavimo ir skatinimo programose turėtų atverti ES ūkininkams bei maisto gamintojams naujas produkcijos realizavimo rinkas bei padėti plėtoti esamą verslą.  

Programas turės sudaryti skatinimo veiklos ir informacinės kampanijos, susidedančios iš tokių priemonių kaipreklama prekybos vietose, dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose bei mugėse, veiklos socialiniuose tinkluose, reklama populiariuose internetiniuose portaluose, verslo susitikimai ir t. t. Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Svarbu paminėti, jog paramos gavėjas prie programos įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis. ES finansavimo dalis priklauso nuo programos tipo: įprastai ES finansuoja 70 proc. vidaus rinkoje vykdomų programų tinkamų išlaidų ir 80 proc. trečiosiose šalyse vykdomų programų tinkamų išlaidų.

Paprastosios ir daugiašalės programos

Programos yra skirstomos į paprastąsias (joms numatoma skirti 89 mln. eurų) ir daugiašales (joms numatoma skirti 87,4 mln. eurų). Paprastąsias programas įgyvendina viena ar kelios organizacijos iš tos pačios ES valstybės narės, o daugiašales programas – bent dvi organizacijos iš mažiausiai dviejų ES valstybių narių arba viena ar daugiau ES organizacijų. Paprastųjų ir daugiašalių programų įgyvendinimui yra taikomi skirtingi administravimo modeliai: Lietuvos paramos gavėjų vykdomų paprastųjų programų įgyvendinimą administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“), daugiašalių programų - Europos Komisijos Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA). Metinėje darbo programoje yra nurodytos programų temos bei prioritetai, kurie priklauso  nuo to, kur yra įgyvendinama programa – ES vidaus rinkoje ar trečiojoje šalyje. Įgyvendinant programas yra numatyti tokie prioritetai: ES kokybės schemos (t. y. ekologinė gamyba, saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda, tradiciniai amatai ir kt.), tvarus žemės ūkis ir gyvūnų gerbūvis, šviežių vaisių ir daržovių vartojimas, specifiniai ES ūkininkavimo metodai bei žemės ūkio, maisto produktų ypatumai ir kt. Tikimasi, jog įgyvendinus programas stiprės ES produkcijos konkurencingumas, didės jos vartojimas bei užimama rinkos dalis tiek ES viduje, tiek trečiosiose šalyse. Daugiau informacijos apie programas ir būsimąjį kvietimą galima rasti Europos Komisijos internetinėje svetainėje.

Kas gali teikti paraiškas ir dalyvauti programose?

Pareiškėjais gali būti organizacijos, vienijančios įvairių žemės ūkio produktų bei maisto gamintojus. Tinkamas žemės ūkio bei maisto produktų, kuriems taikomos programos, sąrašas yra pateiktas Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 1 priede.  Programos tai pat gali būti skirtos tam tikroms sistemoms, numatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnio 4 dalyje: ekologinei gamybai, kokybės sistemoms, kokybės schemoms, atokiausiems regionams būdingų kokybiškų žemės ūkio produktų grafiniam simboliui. Pareiškėjai turi atitikti tam tikrus ES reglamentų reikalavimus ir sąlygas, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalyje ir Europos komisijos deleguotame reglamente (ES)2015/1829 1 straipsnio 1 dalyje.  

Kaip pateikti paraiškas?

Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Kvietimas teikti paraiškas bei visa kita aktuali informacija bus paskelbta REA internetinėje svetainėje bei „Litfood“ internetinėje svetainėje. „Litfood“ savo kompetencijos ribose teiks informacinę pagalbą potencialiems pareiškėjams.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X