Žemės ūkio produkcijos supirkėjams baudų skirti neskubama

Daugiau nei pusmetį galiojant Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui (toliau – NPPDĮ), viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra ėmėsi iniciatyvos: pasirinkusi vieną iš žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės objektų – gyvų gyvulių supirkimo sritį, atliko administracines patikras. Atsitiktinai atrinktų kelių dešimčių mėsinių galvijų supirkėjų buvo paprašyta pateikti peržiūrai gyvų gyvulių supirkimą patvirtinančius dokumentus.

Atlikus pirkimo dokumentų peržiūrą, be nustatytų smulkių neatitikimų, didžiausią dėmesį patraukė tai, kad mėsinių galvijų supirkėjai nesudaro rašytinių žemės ūkio ir maisto produktų pirkimo–pardavimo sutarčių – daugiau nei 80 proc. ūkio subjektų perka mėsinius galvijus neįforminę raštu pirkimo–pardavimo sąlygų. Pagal NPPDĮ rašytinės sutarties nesudarymas laikomas pažeidimu, už kurį supirkėjui galėtų būti skiriama solidi bauda.   

Pareiga sudaryti rašytinę žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį įtvirtinta ne tik NPPDĮ, tokia pati imperatyvi nuostata įtvirtinta ir Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme – žemės ūkio produkcijos pirkėjas gali pirkti minėtą produkciją tik sudaręs su šios produkcijos pardavėju rašytinę žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį. Be to, žemės ūkio ministras yra patvirtinęs pavyzdines gyvulių pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas.

Įsigaliojus NPPDĮ imtas taikyti numatytasis 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis – nuo įstatymo įsigaliojimo dienos iki 2022 m. spalio 31 d. Per šį laikotarpį žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės dalyviai privalo peržiūrėti ir atnaujinti esamas pirkimo–pardavimo sutartis bei užtikrinti jų atitiktį šio įstatymo nuostatoms. Agentūra, atsižvelgdama į įstatyme numatytą pareinamąjį laikotarpį, visus tikrintus gyvų gyvulių supirkėjus įspėjo apie pareigą laikytis įstatymuose įtvirtintų reikalavimų ir baudų neskyrė.

Siekdama išvengti įstatymo pažeidimų, Agentūra skiria prioritetą visų žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės dalyvių konsultavimui bei metodinės pagalbos teikimui. Visi žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjai raginami peržiūrėti ir patikslinti esamas pirkimo–pardavimo sutartis, o anksčiau sutarčių nesudarinėję – pirkti žemės ūkio produkciją tik pagal abiejų šalių iš anksto raštu sutartas sąlygas.