Pradedantiems ūkininkauti

     Fizinis asmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 patvirtintais Ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimais.

I. Reikalingas profesinis pasirengimas norint pradėti ūkininkauti

Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų:

 • žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) (žemės ūkio veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme specialaus vidurinio (iki 1995 m.), profesinio, aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);
 • mokymo įstaigos išduotą profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys, arba pažymą apie nebaigtą su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusį aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusią kvalifikaciją (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);
 • Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus pedagoginis institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;
 • Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205), kuri buvo vykdoma iki 2007 m. kovo 21 d., ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
 • Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo pažymėjimo kopiją;
 • Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110 ar 261081106) baigimo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
 • Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, nurodyto žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintoje Ūkininkavimo žinių minimumo, jo patikrinimo tvarkos bei ūkininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų sistemoje, kopiją.
 • Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 296081073) baigimo  pažymėjimo kopiją

II. Profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi

registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

III. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma

 • pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
 • pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas);
 • pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje. Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

IV. Ką daryti neturint tinkamo profesinio pasirengimo

   Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti ir negalintys pateikti nurodytų dokumentų, reikiamas kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu pagal minėtos programos reikalavimus. Asmenys, norintys baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijas savišvietos būdu, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą. Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

V. Teisės aktai, reglamentuojantys mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą

Aprašo priedai:
Akreditavimo komisijos darbo reglamentas (1 priedas)
Nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija (2 priedas)
Paraiškos forma ( 3 priedas)
Paraiškos forma (3 priedas)
Informacijos apie planuojamus mokymus  ir asmenų, baigusių mokymo programą sąrašo formos ( 4 ir 5 priedai)
Vertinimo ataskaitos forma ( 6 priedas) 

VI. Akredituotų  mokymo įstaigų sąrašas

Mokymo įstaigų, akredituotų  mokyti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 296081073), sąrašas (informacija atnaujinta 2021-03-01)

VII. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programapatvirtinta VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VĮ-002

VIII. Mokymo įstaigų įsipareigojimai

IX. Informacija apie 2021 m. programą baigusius asmenis

Informacija apie programą (kodas 296081073) baigusius asmenis( informacija atnaujinta 2021-03-01)

 

Daugiau informacijos VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo ir akreditavimo skyriaus specialistė Edita Kavaliauskienė, el. paštu: e.kavaliauskiene@litfood.lt arba telefonu: +370 682 28716.

 

X. 2018-2020 m.  archyvas

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X