Pradedantiems ūkininkauti

Fizinis asmuo (toliau – asmuo), siekdamas vienas ar su partneriu (partneriais) verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kita  įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės, ir teikdamas savivaldybės administracijai dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-210 patvirtinto Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo nuostatomis. 

I. Reikalingas profesinis pasirengimas norint pradėti ūkininkauti

 Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų kopijų:

1. išsilavinimą / kvalifikaciją patvirtinančio dokumento, išduoto baigus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK-520 „Dėl LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“ patvirtintą Švietimo plačiosios grupės „Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija“ mokymo / studijų programą, skirtą įgyvendinti veiklas, nurodytas Ekonominės veiklos sričių klasifikatoriuje (EVRK 2 redakcija), patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir suprantamas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme:

1.1. diplomo ar kvalifikacijos pažymėjimo, kuriuo patvirtinama apie įgytą profesinį pasirengimą, specialųjį vidurinį (iki 1995 m.), aukštesnįjį (iki 2009 m.), aukštąjį koleginį, aukštąjį universitetinį (bakalauras, magistras ar jam prilygstantis) išsilavinimą;

1.2. pažymos, kuria patvirtinama, kad asmuo yra studentas arba mokinys;

1.3. pažymos apie nebaigtą aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko);

1.4. pažymos apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti kvalifikaciją;

Kartu su 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytais dokumentais pateikiamas mokymo / studijų programos turinio išrašas.

II. Profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi

Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3  metų žemės ūkio veiklos patirtį.

III. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

1. pagal turimų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo, gyvulių registravimo ir ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentų kopijas;

2. pagal ūkininko ar žemės ūkio veikla užsiimančio subjekto, kaip apibrėžta Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, išduotą laisvos formos pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio veikla užsiimančiame subjekte, pateikiant pagrindimo dokumentų kopijas (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito, kt.);

3. pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos / Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis apie šeimos nario darbą ūkininko ūkyje;

4. pagal seniūnijos išduotą pažymą, jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs.

IV. Ką daryti neturint tinkamo profesinio pasirengimo

Asmenys, negalintys pateikti Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo (toliau aprašas) 2 punkte nurodytų dokumentų, reikiamas kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 296081073) reikalavimus.

Mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą gali vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai (toliau – mokymo įstaigos) teisės aktų nustatyta tvarka. Mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje. Mokymo įstaigos, organizuodamos mokymo kursus, turi vadovautis Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos ir kitų Agentūros direktoriaus patvirtintų dokumentų nurodymais.

Asmenys, norintys mokytis pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba įgyti trūkstamas kompetencijas, mokymo įstaigai kartu su prašymu pateikia išsilavinimą/kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Ankstesnio mokymosi pasiekimus vertina mokymo įstaigos vadovo įsakymu paskirti asmenys. Turimos kompetencijos įskaitomos, įvertinus asmens pateiktuose dokumentuose įvardytų mokymosi pasiekimų atitiktį nurodytiesiems Ūkininkavimo pradmenų programoje. Ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi, jei nustatoma, kad studijų / profesinio mokymo programose buvo mokoma visų Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalykų, kurių trukmė yra ne trumpesnė nei numatyta Ūkininkavimo pradmenų mokymo programoje. Mokymo įstaiga pateikia turimų kompetencijų pripažinimo išvadą, kurioje pripažįsta turimas kompetencijas ir nurodo Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalykus, kuriuos asmuo turėtų baigti.

Asmuo profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijų vertinimui gali pasirengti savišvietos būdu (savarankiškai) ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis yra baigęs vidurinio ugdymo programą.

Mokymo įstaiga numato konsultacijų su atskirų mokymo dalykų mokytojais grafikus ir baigiamojo darbo gynimo datą. Konsultacijoms skiriamas laikas turi užtikrinti reikiamų kompetencijų, nurodytų Ūkininkavimo pradmenų mokymo programoje, įgijimą.

Baigusių mokymus asmenų įgytas kompetencijas vertina mokymo įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta baigiamųjų darbų vertinimo komisija, vadovaudamasi mokymo įstaigos patvirtinta Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos mokymo organizavimo tvarka.

Asmenims, įgijusiems reikiamas kompetencijas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, išduodamas Profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimas ir jo duomenys įrašomi į Agentūros Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos baigusių asmenų sąvadą.

V. Teisės aktai, reglamentuojantys mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą

Aprašo priedai:

  1. Akreditavimo komisijos darbo reglamentas (1 priedas)
  2. Nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija (2 priedas)
  3. Paraiškos forma ( 3 priedas)
  4. Paraiškos forma (3 priedas)
  5. Informacijos apie planuojamus mokymus  ir asmenų, baigusių mokymo programą sąrašo formos ( 4 ir 5 priedai)
  6. Vertinimo ataskaitos forma ( 6 priedas) 

Aprašo priedai:

  1. Patikros ataskaita (2 priedas)
  2. Ūkininkavimo vertinimo anketa (4 priedas)

VI. Akredituotų  mokymo įstaigų sąrašas

Mokymo įstaigų, akredituotų mokyti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 296081073), sąrašas (informacija atnaujinta 2021-11-24)

VII. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programapatvirtinta VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VĮ-002

VIII. Mokymo įstaigų įsipareigojimai

IX. Informacija apie 2021 m. programą baigusius asmenis 

Dėl informacijos kreiptis į Edita Kavaliauskienę

X. 2018-2020 m.  archyvas

Daugiau informacijos VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo ir akreditavimo skyriaus specialistė Edita Kavaliauskienė, el. paštu: e.kavaliauskiene@litfood.lt arba telefonu: +370 682 28716.

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X