Pradedantiems ūkininkauti

Pradedantiesiems ūkininkauti

Fizinis asmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi pateikti savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Teikiant dokumentų kopijas, kartu pateikiami ir dokumentų originalai arba nuorašai, patvirtinti notaro.

I. Kokio reikia profesinio pasirengimo norint pradėti ūkininkauti?

Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų, (patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų" (Žin., 2003, Nr. 33-1388), (Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 3D-657 redakcija):

  • žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) (žemės ūkio veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme specialaus vidurinio (iki 1995 m.), profesinio, aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);
  • mokymo įstaigos išduotą profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys, arba pažymą apie nebaigtą su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusį aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusią kvalifikaciją (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);
  • Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus   pedagoginis  institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;
  • Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205), kuri buvo vykdoma iki 2007 m. kovo 21 d., ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
  • Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo pažymėjimo kopiją;
  • Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110 ar 261081106) baigimo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
  • Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, nurodyto žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintoje Ūkininkavimo žinių minimumo, jo patikrinimo tvarkos bei ūkininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų sistemoje, kopiją.

II. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi

registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

III. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma

  • pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
  • pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas);
  • pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje. Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

IV. Ką daryti neturint tinkamo profesinio pasirengimo?

Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti ir negalintys pateikti nurodytų dokumentų, reikiamas kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu pagal minėtos programos reikalavimus. Asmenys, norintys baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijas savišvietos būdu, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą. Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį, kuri nurodyta III punkte.

V. Mokymų pagal Ūkininkavimo pradmenų programą tvarka

Mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą gali vykdyti mokymo įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka. Akredituotų mokymo įstaigų sąrašas bus skelbiamas VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt.

Mokymo įstaigos, akredituotos  mokyti pagal Ūkininkavimo pradmenų (kodas 296081073) mokymo programą (informacija atnaujinta 2020-10-22)

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programapatvirtinta VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VĮ-002

Mokydamiesi savarankiškai galite naudotis metodine medžiaga, kuri 2018 metais buvo parengta 320 val. trukmės mokymo programai. 

Metodinė medžiaga pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą:

Įvadas

BENDROJI ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA

AUGALININKYSTĖS PAGRINDAI

GYVULININKYSTĖS PAGRINDAI

VETERINARIJOS PAGRINDAI

ŽEMĖS ŪKIO MECHANIZAVIMAS IR STATYBA

VERSLUMO PAGRINDAI, VEIKLOS APSKAITA IR TEISĖ

MIŠKININKYSTĖS PAGRINDAI

APLINKOSAUGA, DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

PRAKTINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR DALYKŲ ĮSKAITŲ UŽDUOTYSKita informacija:

2020 m. sausio 31 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymu Nr. VĮ - 008 patvirtintas

Įstaigų, siekiančių vykdyti mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, akreditavimo tvarkos aprašas

Aprašo priedai:  

Akreditavimo komisijos darbo reglamentas (1 priedas)

Nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija (2 priedas)

Paraiškos forma ( 3 priedas pdf formatu)

Paraiškos forma (3 priedas word formatu)

Informacijos apie planuojamus mokymus  ir asmenų, baigusių mokymo programą sąrašo formos ( 4 ir 5 priedai)

Vertinimo ataskaitos forma ( 6 priedas) 

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS: Paraiškos forma  pakoreguota ir patvirtinta 2012 m. kovo 12 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros direktoriaus įsakymu  Nr. VĮ- 030 ,,Dėl Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. VĮ-008 ,,Dėl įstaigų, siekiančių vykdyti mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo.  

2019 metų spalio 16 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas dėl mokymo kursų pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą

Informacija apie programą (kodas 261081106) baigusius asmenis (2019 metai)

Informacija apie programą (kodas 261081106) baigusius asmenis (2020 metai) 

Informacija apie programą (kodas 296081073) baigusius asmenis (2020 metai) (Informacija atnaujinta 2020-11-23)

Daugiau informacijos VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo ir akreditavimo skyriaus specialistė Edita Kavaliauskienė, el. paštu: e.kavaliauskiene@litfood.lt arba telefonu: +370 682 28716.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X