Augalų apsauga

Augalų apsauga

Augalų apsauga - tai mokslas, tiriantis augalų kenksminguosius organizmus, kuriantis metodus ir priemones jų daromai žalai mažinti bei praktiškai saugoti augalus nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių.

Augalų apsaugą Lietuvoje reglamentuoja teisės aktai: 
Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (toliau - Įstatymas), 
Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės (toliau - Taisyklės) ir 
kiti teisės aktai 

Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigų atitikties reikalavimams vertinimą, konsultantų akreditavimą vykdo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros  (toliau - Agentūra) direktoriaus sudaryta Mokymo įstaigų ir konsultantų, teikiančių mokymo paslaugas augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams, augalų apsaugos produktų platintojams vertinimo komisija (toliau - komisija). Komisija sudaryta iš Valstybinės augalininkystės tarnybos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto ir Agentūros atstovų.

Akredituotos mokymo įstaigos vykdo mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas programas ir išduoda pažymėjimus augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams, augalų apsaugos produktų platintojams ir asmenims, turintiems dokumentą, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija ir kuris išduotas ne vėliau kaip prieš penkerius metus.

Įstaiga, siekianti teikti mokymo paslaugas augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams ir augalų apsaugos produktų platintojams, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Turi būti akredituota konsultuoti pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-242) 5.1 ir 5.2 sritis;

 2. Įstaiga turi turėti du ar daugiau konsultantų, akredituotų pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių 5.1 punkte nurodytą sritį ir atitinkančių Įstatymo, Taisyklių ir Augalų apsaugos mokymo įstaigų ir konsultantų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Agentūros direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VĮ-020, reikalavimus konsultantams.

Asmuo, siekiantis tapti akredituotu augalų apsaugos konsultantu, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Turėti aukštojo mokslo išsilavinimą;

 2. Turėti ne mažiau kaip vienerių metų (ne mažiau kaip 40 kontaktinių valandų) konsultavimo ar mokymo žemės ūkio srityje patirtį;  

 3. Būti akredituotam pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių 5.1. punkte nurodytą sritį;

 4. Atitikti Įstatymo 15 straipsnio reikalavimus (turėti agronomo diplomą, išduotą ne vėliau kaip prieš 5 metus,  arba kursų pagal "Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą" (24 akad. val., kodas 596162009 )/ "Augalų apsaugos mokymo programą" (8 akad. val., kodas 596162010 (žinių atnaujinimas)  baigimo pažymėjimą).

Įstaiga, siekianti teikti mokymo paslaugas augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams ir augalų apsaugos produktų platintojams, turi teikti Agentūros nustatytos formos prašymą. Kartu su prašymu įstaiga turi pateikti:

 1. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

 2. Dokumentą įrodantį mokymo įstaigos teisę vykdyti mokymą (įstatus);

 3. Konsultavimo įstaigos akreditavimo 5.1 ir 5.2 sričiai pažymėjimą, dviejų ar daugiau konsultantų akreditavimo pažymėjimų 5.1 sričiai kopijas;

 4. Konsultantų aukštojo mokslo diplomų baigimo kopijas;

 5. Konsultantų ne mažiau kaip vienerių metų (ne mažiau kaip 40 kontaktinių valandų) konsultavimo ar mokymo žemės ūkio srityje patirtį patvirtinantčius dokumentus;

 6. Sąrašą savivaldybių, kuriose numato vykdyti augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymą (toliau - mokymas);

 7. Kartu su prašymu pateikti mokymo įstaigos vadovo pasirašytą Deklaraciją, kuria įstaiga įsipareigoja: teikti mokymo grafikus iki kiekvieno mėnesio 20 d. ir grafikų pakeitimus ne vėliau kaip  5 d. d. iki mokymo kursų pradžios; į Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinę sistemą (toliau - ŽMIKIS) suvesti informaciją apie kursus baigusius asmenis; teikti informaciją Agentūrai apie mokymo kainą ar jos pakeitimus (kaina skelbiama kartu su mokymo įstaigų sąrašu Agentūros interneto svetainėje http://www.litfood.lt/); leisti Agentūros specialistams atlikti mokymo vykdymo kokybės priežiūrą; laikytis minimalių techninių reikalavimų mokymams.

Teisinė informacija:
Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2018 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-936 „Dėl atsakingos už Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų tvirtinimą ir mokymų organizavimą institucijos paskyrimo“
Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės
Augalų apsaugos kursų mokymo programų ir kvalifikacijos tobulinimo programų dalykų sąrašas
Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas
Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas
Įsakymas dėl augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų ir augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigų bei augalų apsaugos konsultantų vertinimo komisijos tvirtinimo
Augalų apsaugos mokymo įstaigų ir konsultantų akreditavimo tvarkos aprašas, 1 priedas (prašymo forma), 2 priedas, 3 priedas
Augalų apsaugos planas (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 birželio 29 d. įsakymas Nr. 3D-535 "Dėl augalų apsaugos plano patvirtinimo")
Augalų apsaugos plano įgyvendinimo priemonės
Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų sąrašas   
Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų sąrašas (įsigalios nuo 2022-07-01)
Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų taikymo žemės ūkio veikloje įsivertinimo anketa (įsigalios nuo 2022-07-01)
Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) gairės

Mokymo programos:
Augalų apsaugos produktų naudotojų, platintojų ir augalų apsaugos konsultantų mokymo programos

Mokymo įstaigos:
Augalų apsaugos produktų profesionalių naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigos

Augalų apsaugos konsultantai:
Akredituoti augalų apsaugos konsultantai

Mokymo kursai (informacija skelbiama bendrame grafike interneto svetainėje www.litfood.lt)

Daugiau informacijos: Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Inga Zizienė, tel. +370 616 35 156, el. paštas i.ziziene@litfood.lt

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X