Augalų apsauga

Augalų apsauga

Augalų apsauga - tai mokslas, tiriantis augalų kenksminguosius organizmus, kuriantis metodus ir priemones jų daromai žalai mažinti bei praktiškai saugoti augalus nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių.

Augalų apsaugą Lietuvoje reglamentuoja teisės aktai: 
Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (toliau - Įstatymas), 
Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklės(toliau - Taisyklės) ir 
kiti teisės aktai 

Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigų atitikties reikalavimams vertinimą, konsultantų pripažinimą atlieka VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros  (toliau - KVIRPA) direktoriaus sudaryta Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigų ir augalų apsaugos konsultantų vertinimo komisija (toliau - komisija). Komisija sudaryta iš Valstybinės augalininkystės tarnybos ir KVIRPA atstovų.

Pripažintos mokymo įstaigos vykdo mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas programas ir išduoda pažymėjimus augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams, augalų apsaugos produktų platintojams ir asmenims, turintiems dokumentą, kuris išduotas ne vėliau kaip prieš penkerius metus ir kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija.

Įstaiga, siekianti tapti mokymo įstaiga, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Turi būti akredituota konsultuoti pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-242) 5.1 ir 5.2 sritis.
 2. Įstaiga turi turėti du ar daugiau lektorių, akredituotų pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių 5.1 punkte nurodytą sritį ir atitinkančių Įstatymo, Taisyklių ir Augalų apsaugos kursų organizavimo, mokymo įstaigų ir konsultantų tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto KVIRPA direktoriaus įsakymu, reikalavimus konsultantams.

Asmuo, siekiantis tapti konsultantu, kartu su prašymu KVIRPA pateikia:

 1. Nemažesnės kaip vienų metų (nemažiau kaip 40 kontaktinių valandų) konsultavimo ar mokymo žemės ūkio srityje patirties aprašymą (konsultuotų asmenų sąrašą su jų kontaktine informacija, konsultacijų trukme ir datomis; vestų seminarų, kursų, renginių sąrašą, nurodant datas, trukmę ir temas).
 2. Dokumentus, įrodančius kvalifikacijos atitikimą pagal Įstatymo 10 straipsnio reikalavimus (agronomo diplomą, išduotą ne vėliau kaip prieš 5 metus, arba agronomo diplomą ir kursų pagal Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą (žinių atnaujinimas) (8 akad. val., kodas 596162010 ) baigimo pažymėjimą arba kursų pagal Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą (30 akad. val., kodas 596162009 ) baigimo pažymėjimą).
 3. Akreditacijos pažymėjimo pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių 5.1. punkte nurodytą sritį kopiją.
 4. Darbo pažymėjimo kopiją.

Įstaiga, siekianti tapti mokymo įstaiga, turi teikti KVIRPA laisvos formos prašymą. Kartu su prašymu įstaiga turi pateikti:

 1. Konsultavimo įstaigos akreditavimo 5.1 ir 5.2 sričiai pažymėjimą, dviejų ar daugiau konsultantų akreditavimo pažymėjimų 5.1 sričiai kopijas.
 2. Sąrašą savivaldybių, kuriose numato vykdyti augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymą (toliau - mokymas).
 3. Įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą teikti mokymo grafikus ir grafikų pakeitimus KVIRPA ne vėliau kaip prieš 5 d. d. iki renginio.
 4. Įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą teikti informaciją apie kursus baigusius asmenis
 5. Įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą teikti informaciją KVIRPA apie mokymo kainą ar jos pakeitimus (kaina skelbiama kartu su mokymo įstaigų sąrašu KVIRPA interneto svetainėje http://www.litfood.lt/).
 6. Įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą leisti KVIRPA specialistams atlikti mokymo vykdymo, pažymėjimų išdavimo patikrą, KVIRPA iš anksto informavus (ne vėliau kaip 3 d. d. iki patikros atlikimo).
 7. Įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą laikytis minimalių techninių reikalavimų mokymams.

Teisinė informacija:
Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2018 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-936 „Dėl atsakingos už Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų tvirtinimą ir mokymų organizavimą institucijos paskyrimo“
Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės.
Augalų apsaugos kursų mokymo programų ir kvalifikacijos tobulinimo programų dalykų sąrašas
Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas
Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas
Įsakymas dėl augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų ir augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigų bei augalų apsaugos konsultantų vertinimo komisijos tvirtinimo
Augalų apsaugos mokymo įstaigų ir konsultantų akreditavimo tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 birželio 29 d. įsakymas Nr. 3D-535 "Dėl augalų apsaugos plano patvirtinimo"
Augalų apsaugos planas
Augalų apsaugos plano įgyvendinimo priemonės
Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų sąrašas
Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) gairės

Mokymo programos:
Augalų apsaugos produktų naudotojų, platintojų ir augalų apsaugos konsultantų mokymo programos

Mokymo įstaigos:
Augalų apsaugos produktų profesionalių naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigos

Augalų apsaugos konsultantai:
Pripažinti augalų apsaugos konsultantai

Įkainiai:
Mokymo kursai (informacija skelbiama bendrame grafike interneto svetainėje www.litfood.lt)

Daugiau informacijos: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Inga Zizienė, tel. +370 616 35 156, el. paštas i.ziziene@litfood.lt

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VŠĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Direktorė - Aneta Kacėnaitė
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
X