ES teisės aktai

  • 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 885/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (aktuali redakcija)